top of page
Sign Up

Handledning

En inkluderande omsorg genom samarbete

OMSORGSAKADEMIN erbjuder kartläggning, observation och handledning för att hjälpa arbetsgrupper eller organisationer att lösa en utmaning med nya insikter och infallsvinklar.

 

Det är tyvärr inte ovanligt inom en känslomässigt och fysiskt påfrestande arbetsmiljö att utmaningar uppstår, oavsett om det gäller inom en arbetsgrupp, i förhållande till en omsorgstagare, mellan arbetsgruppen och anhöriga, förtroendevalda och tjänstemän/arbetsgrupper, eller mellan ledare och medarbetare.

 

Äldre- och demensomsorgsexperterna på OMSORGSAKADEMIN - som alla är mycket erfarna ledare inom äldre- och demensomsorgen - har lång erfarenhet av att hjälpa och stötta organisationer med att lösa en svårhanterlig, känslig och/eller ohållbar situation med utgångspunkt från omsorgstagarens och organisationens bästa.

 

Hur går vår handledning till?

 

Beroende på hur just er situation ser ut så utformas handledningen på olika sätt. Gemensamt är dock att den pågår under en längre tidsperiod - djupt förankrade beteenden, rutiner och vanor tar tid att förändra om de ska vara hållbara - och hela arbetsgruppen samt ibland även andra involverade parter medverkar under vägen. 

 

Vi börjar alltid med att inhämta information om den aktuella situationen från alla involverade aktörer, som får ge sin egen bild av hur man upplever situationen. Därefter analyserar vi hur er omsorgs- och arbetsmiljö ser ut, hur och med vilka resultat ni arbetar personcentrerat utifrån omsorgstagarens behov, intressen och möjligheter samt hur ni som arbetsgrupp och som enskilda medarbetare arbetar. Vi tittar på hur ni kommunicerar, fattar och förankrar beslut och hur ert gemensamma arbete mot uppställda mål sker i praktiken.

 

I flertalet fall för vi även en dialog med de anhöriga då många av våra handledningsuppdrag är mot bakgrund till olika kunskaper, krav och samarbets(o)förmågor som orsakat friktion mellan ledare, medarbetare och anhöriga.

 

Med utgångspunkt från vår helhetsanalys diskuterar och guidar vi sedan er som ledare och medarbetare - och i förekommande fall även närstående om situationen involverar de direkt - igenom olika lösningar och arbetssätt för att nå den bästa personliga lösningen för den enskilda omsorgstagaren och situationen alternativt organisationen.

Vi vet hur man skapar framgångsrika, långsiktigt hållbara omsorgsorganisationer med en verksamhet där både medarbetare och vårdtagare utvecklas och frodas, och där närstående känner trygghet i den omsorg som ges - vi har lett tusentals medarbetare, vårdtagare och närstående i sådana organisationer. Vi kan hjälpa er dit också. 

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

PARKVIEWGRDOPN082416-179.jpg
bottom of page