top of page
CADBnayakas.jpg

Certifierat Alzheimers och  Demensboende CADB®

En bättre omsorg genom kunskap och förståelse

Specialistcertifieringen CADB® är baserad på amerikanska NCCDP´s program*, vilket säkerställer den högsta möjliga standarden inom Alzheimers och Demensutbildning som har uppnåtts internationellt, genom utbildningsprocessen till Certifierat Alzheimers och Demensboende CADB®. 

 

Med en Certifierat Alzheimers och Demensboende CADB® kreditering visar ni på att ert boende uppfyller de avancerade kraven i NCCDP´s högklassiga kvalitetscertifiering inom området Alzheimers och Demensomsorg - något som dessutom är ett krav för godkännande och licensiering som Alzheimers och Demensboende i många stater.  

 

​En strikt kvalitétsprocess

Ett Certifierat Alzheimers och Demensboende CADB® genomgår en mycket omfattande och strikt utbildningsprocess inom området Alzheimers och Demens, för att uppnå kraven för certifiering.

Certifieringsprocessen sker i fyra steg:

1. Basutbildningen Certifierad Demensvårdsspecialist CDS® (se utbildningsinnehåll nedan) av samtliga ledare och medarbetare på boendet.

Utbildningen sker online via OMSORGSAKADEMINs kurssida och genomförs under en tidsperiod av 3-6 månader*.  Muntlig examination sker online i grupp, med examinator. Skriftlig examination sker genom den personliga utbildningsportalen. 

 

2. Upplevelsebaserade utbildningen Virtuell Demensupplevelse VDE®

Den inkluderande upplevelsebaserade demensutbildningen Virtuell Demensupplevelse VDE® och CICDS® Instruktör utbildning samt ev. VDE® Instruktör ubildning sker under 2-3 dagar på er arbetsplats. 

 

3. Kontinuerlig individuell coaching/handledning av boendechef(er).

Efter genomförd utbildning sker individuell coaching/handledning med boendechefen 1ggr/månad under 6 månader. Handledningen sker via onlinemöten samt vid extra behov via e-post.

 

4. Uppföljningsdag 12 månader efter genomförd certifiering.

Tolv månader efter den genomförda certifieringsprocessen görs en kvalitetsuppföljning, genom kursledares besök på boendet. Vid uppföljningsbesöket möter kursledaren både boendechef, arbetsledare och medarbetare.


 

använd 35.jpg

CADB®
- när livskvalitet är det viktigaste 

I utbildningen varvas online teoripass med insiktsfulla reflektionstillfällen, feedback och diskussioner med instruktör. En viktig del av upplägget är det praktiska arbetet i ert dagliga arbetsliv, genom vilket ni får tillfälle att praktisera och pröva era nyvunna kunskaper. 

Utbildningen är upplagd på 3-6 månader.  Var 7-14 dag studeras ett nytt teoriavsnitt, med inkluderat prov så att alla ledare och medarbetare kan säkerställa för dig själv att de har lärt sig det som avsnittet avser. Genom era teoretiska kunskaper om Alzheimers och demens, kombinerat med ert praktiska arbete och era samtal  med er instruktör som sker 1 ggr/månad, kommer ni att vara både väl utrustad att hantera de utmaningar som ni möter i ertuppdrag och katalysatorer för en omsorg där omsorgstagare verkligen frodas i sin tillvaro.  

Efter avslutade teoriavsnitt examineras ni muntligt och skriftligt. Examinationen bygger till stor del på situationsbaserade frågor där ni i mindre grupper kommer med lösningar som visar prov på er insikt och kunskaper om en värdig ålderdom som Alzheimers och demensdiagnosticerad. Efter genomförd examination och VDE® utbildning så får ni era CDS® och CADB® certifieringar. Certifikaten skickas till dig inom 60 dagar från examinationstillfället.

*I enlighet med NCCDP´s krav krävs tio timmars kompetensutveckling vart annat år för att förnya certifikatet som Certifierad Demensvårdsspecialist CDS®. Se vårt kursutbud för mer information om godkända fördjupningskurser. Samtliga fördjupningskurser (inkl. prov) sker online.

 

För bibehållande/förnyelse av certifikat som Certifierat Alzheimers och Demensboende CADB® krävs:

- att minst 70% av de anställda är CDS® certifierade samt uppfyller 2-årskraven på kompetensutveckling. Boendechef ska ha genomgått/deltaga i pågående coaching/handledning enligt CADB®.

Utbildningens innehåll

Inledning till demens

Kommunikation och känslor

Depression och upprepande beteenden

Vanföreställningar, hallucinationer, hamstring och vandrande beteenden m.m.

Aggressiva beteenden, katastrofreaktioner, intimitet och sexualitet

Personlig hygien: smärta, bada/duscha, påklädning, toalettbesök, fall och sömnbesvär

Aktiviteter

Miljö

Medarbetare, familjestöd, vanvårds- och våldsförebyggande arbete

Mångfalds- och kulturell kompetens 

Själslig vård och frågeställningar i livets sista skede

Vårdbedömning

Värdig Måltid™

Virtuell Demensupplevelse VDE® (arbetsplatsbaserad utbildning)

Resurser för dig

Om er CADB® certifiering

Avslutning

- En demensdiagnos innebär inte att livet är slut

- Demensomsorgen i Sverige - att vända trenden

- Demens: Vad är det egentligen?

- Alzheimers sjukdom: Stadier och orsaker

- De 7 stadierna av demens

- Delirium och demens

- Bestående demens

- Riskfaktorer för demens

- Mediciner

- Att utreda kognitiv nedsättning: Olika tester och examinationer av mental status

- En personcentrerad, positiv och värdig demensomsorg värdig namnet A och O

- Goda förebilder i omsorg och stöd för seniorer med demens
- Tekniska hjälpmedel för god vård och omsorg
- Skapa medvetenhet om behovet av forskning och omsorg

- Självskattningstest av din förmåga till aktivt lyssnande
- De fem kommunikationsprinciperna
- Kommunikationsstrategier
- Därför ska du undvika "äldrespråk"
- Behovstrappa
- Känslor: Validering - Följ deras resa™ och Nayakas™ inklusive NLP och EI inom demensomsorgen
- Montessori inom äldre- och demensomsorgen  

- Inledning: Vad familjer och personal borde veta om depression hos seniorer
- Depression och demens
- Tecken på depression
- Verktyg till stöd
- Fördelar med behandling av depression och icke-medicinska behandlingar
- Upprepande beteenden och verktyg till hjälp

- Orsaker till föreställningar och beteende
- Verktyg för att hantera föreställningar och beteenden
- Hamstring: Orsaker och verktyg till hjälp
- Rotande och hamstring: Strategier, taktil stimulation och alternativa aktiviteter
- Vandrande beteende: Triggers, interventioner och åtgärdssteg
- Vägvisare till stöd
- Sundowning

- Aggressivt beteende: Orsaker och verktyg till stöd
- Demensbeteende - Bedömning
- Att hantera intimitet och sexualitet

- Att hantera smärta
- Måltids- och dietprogram
- Påklädning
- Bada/duscha: Verktyg att hantera olika situationer
- Toalettbesök och inkontinens
- Fallrisker och demens
- Fallrisker: Bedömning
- Sömnstörningar och interventioner

- Aktiviteter: Leva med mening och syfte
- Huvudpunkter för framgångsrika aktiviteter
- Stimulation av sinnena: Strategier
- All about me™ och Allt om mig™ - verktyg i en reell personcentrerad omsorg

- Omgivningen

- Stresspåverkan och medlidandestress
- Stressinventering: Bedömning

- Karaktäristiskt för framgångsrika demensvårdare
- En vårdgivares rättigheter
- Tecken på äldrevåld och vanvård
- En demensomsorg utan tvång även i Sverige

- Kulturell och social kompetens
- Nyckelfaktorer för en genomgripande kulturell bedömning

- Kulturellt mångfald och demensvårdvårdare: Att ta i beaktande

- Själslig vård: Viktigt att tänka på vid besök
- Vad du kan förvänta dig när din vårdtagare är döende
- Dubbelbottnad förlust och sorg: För vårdgivare

- Bedömning av vårdnivå, vård- och omsorgsplan m.m.
- BPSD-registret

- Det värdiga måltidskonceptet för individer med särskilda måltidsbehov

- Att leva med demens : en självupplevd erfarenhet

- Resurs till stöd för dig 

- Information om den fortsatta processen
- Ansökning för CADB® certifiering (för boendechef)

- Avslutande ord
- SKRIFTLIG EXAMINATION
- MUNTLIG EXAMINATION
- Ansökningsdokument för CDS® certifiering
- GRATTIS till din CDS®
 certifiering!

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

Tack för ditt meddelande!

CADBvårdgivare.jpg
bottom of page