Förslag om nytt kunskapscentrum för vård av äldre


Den 5 mars kom ett långtgående förslag från ett antal universitetsföreträdare om att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg av äldre, från flertalet universitetsföreträdare. Förslaget publicerades på SvD debattsida.

Förslagsställarna menade att ett sådant kunskapscentrum skulle kunna tillgodose behoven hos den växande generationen äldre och komma tillrätta med de brister i forskning och utbildning i omvårdnad, geriatrik och gerontologi, som man tidigare har påtalat.

Gösta Bucht, sakkunnig i vård- och omsorgsfrågor, menar att vi nu ser tecken på en växande opinion inom frågan. Han fortsätter:

"Svensk äldrevård har många kunskapsluckor och ett mycket stort behov av att utbilda alla typer av vård- och omsorgspersonal. Ett kunskapscentrum vore därför helt rätt"

I dag saknas det tyvärr överhuvudtaget tillfredsställande kunskap om vilka förändringar som krävs inom välfärdssystemen för att möta de nya behoven, menar debattörerna:

Sverige står inför betydande utmaningar med en allt äldre befolkning. Vi behöver så mycket kunskap som möjligt för att klara den utmaningen. Inrättandet av ett nytt kunskapscentrum för vård och omsorg av äldre bör därför vara av högsta prioritet för den nya regeringen.

Utmaningen med en allt äldre befolkning innebär också ”en fantastisk möjlighet” att utveckla kunskap inom vård och omsorg som kan komma många framtida generationer till del. Man menar vidare att det finns en rad angelägna saker att göra för ett kunskapscentrum - inte minst finns ett behov av att identifiera och sprida goda exempel från det forsknings- och utvecklingsarbete som pågår.

Genom en systematisk granskning av vilka modeller som är mest effektiva för både individ och samhälle finns mycket att vinna.”, skriver debattörerna som pekar ut en svag punkt i vården och omsorgen om många av de sjukaste och sköraste äldre:

De människor som får kommunala vård- och omsorgsinsatser är ofta de mest sjuka och funktionsnedsatta i befolkningen med ofta svårtydda symptom på försämring och med stor risk att drabbas av komplikationer. Samtidigt är den medicinska kompetensen inom kommunal omsorg betydligt lägre än i hälso- och sjukvården. Här behövs ett mer effektivt kunskapsstöd.

Hårda fakta för multisjuka äldre

  • Antalet vårdplatser i landet har minskat kraftigt de senaste decennierna.

  • I dag är Sverige det land i EU som har minst antal vårdplatser per capita.

  • År 1994 fanns det 5,2 vårdplatser per tusen invånare, i dag är motsvarande siffra 2,8.

  • Parallellt har antalet platser i kommunal vård- och omsorg minskat från 120 000 personer i särskilt boende år 1990 till bara 80 000 personer i dag.

  • Även antalet som får tillgång till hemtjänst har minskat rejält: från 270 000 år 1990 till 165 000 i dag.

  • Denna minskning har skett samtidigt som allt fler människor har blivit allt äldre.

Debattörerna pekar också ut det klassiska problemet med att sjuka äldre tillåts falla mellan stolarna. "Trots att den regionala hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen är att betrakta som två kommunicerande kärl tycks kunskapen begränsad om hur de båda systemen interagerar med varandra. Det är rimligt att ställa sig frågan om den nuvarande modellen är kostnadseffektiv och anpassad till uppgiften.

Förslagsställarna vill därför se att socialdepartementet inrättar ett nationellt kunskapscentrum och föreslår att upplägget kan likna Nationellt kompetenscentrum för anhöriga som Socialstyrelsen tidigare har tagit initiativ till.

Gösta Bucht, som själv är professor emeritus i geriatrik, menar att förslaget bör genomföras så fort som möjligt. Han säger vidare att "Om regeringen vill borde det finnas möjligheter att komma vidare. Intresse finns alltid från politikernas sida, men handling saknas ofta. Man verkar tro att om vi bara får mer personal så löser det sig. Satsningar på forskning och utbildning kommer och går, men det saknas starka centra för detta som genererar ny kunskap och som har kraften att implementera den och se till att den verkligen blir använd i vården och omsorgen."

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.