Stora vårdskillnader mellan kommunerna


Den årliga rapporten "Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre" har publiceras för nionde året i rad. Rapportens syfte är att ge en jämförande bild av den vård och omsorg som ges till äldre i Sverige, genom användandet av olika - av kommunerna och landstingen - påverkbara indikatorer.

Enligt Socialstyrelsen visar året jämförelseresultat bl.a. att antalet äldre, 80 år och äldre, som vårdas på sjukhus till följd av fallskada har minskat något - med 2 personer per 1000 invånare. Antalet kvinnor med fallskador är fortfarande högre än antalet män.

Socialstyrelsen menar även att en viss minskning av utskriven psykofarmaka till individer i särskilt boende har minskat, ifråga om de som har tre eller fler psykofarmaka, tio eller fler läkemedel och antipsykotiska läkemedel. Skillnaderna i läkemedelsbehandling mellan kommunerna i landet är dock fortsatt stora och varierar även mellan ordinärt och särskilt boende.

Andel personer 65 år och äldre i särskilt boende som uppger att de är nöjda med både maten som serveras och med måltidsmiljön har minskat sedan föregående år, från 61 procent till 57 procent.

Andel äldre som uppger att de både bemöts på ett bra sätt av personalen, känner förtroende för personal och upplever trygghet är fortsatt lågt, 36 procent för hemtjänsten och 38 procent för särskilt boende.

Drygt häften (53 procent) av de äldre på särskilda boenden är nöjda med aktiviteterna och upplever inte besvär av ensamhet, vilket är en förbättring med sju procentenheter sedan föregående år.

Det finns stor potential för särskilda boenden att utforma sina lokaler på ett mer stödjande sätt för den enskilde. Endast drygt en femtedel av de särskilda boendena uppger att de har en stödjande innemiljö.

För de flesta äldre känns det tryggt att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och där en ömsesidig relation har byggts upp. Under 2018 mötte den äldre med hemtjänstinsatser i genomsnitt 15 olika personal under en tvåveckorsperiod.

Få kommuner använder resultat från systematisk uppföljning till verk-samhetsutveckling inom äldreomsorgen, 7 procent i ordinärt boende och 6 procent i särskilt boende.

Rapporten visar genomgående att det finns stora skillnader mellan kommuner. Det behövs fler analyser lokalt och regionalt för att gå djupare in på orsaker till skillnaderna.

Kommunerna har möjlighet att analysera sina respektive resultat på verksamhets- och enhetsnivå för de indikatorer som är hämtade från den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Resultaten från dessa undersökningar presenteras på kommun- och enhetsnivå.

Du hittar rapporten r.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.