Norrlandskommuner granskade om deras arbete med våld i nära relationer


14 kommuner har nyligen blivit granskade av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i deras arbete med våld i nära relationer. Resultatet av granskningen kan vara till lärdom och utveckling för landets övriga kommuner.

Mot den rättsliga bakgrunden gällande kommunernas arbete i frågor om våld i nära relationer lyfter IVO i sin rapport fram vikten av att säkerställa kvaliteten i ett av de viktigaste sociala skyddsområdena.

Lagkrav vid handläggning av våld i nära relationer Det mest grundläggande rättsliga kravet är att all maktutövning ska vara regelstyrd samt att det regelverk som gäller ska följas (legalitetskravet). Om myndigheterna brister ifråga om att följa lagen i ett visst sammanhang är det givetvis mycket allvarligt.

När det gäller handläggning av våld i nära relation finns det legala krav på socialtjänsten i socialtjänstlagen (SoL). Det centrala är kravet på skyndsamhet och dokumentation av utredningsarbetet när en åtgärd från socialtjänsten är aktuell. Detta innebär att om en vuxen individ är drabbad av våld i nära relation ska socialnämnden, i de fall en förhandsbedömning visar att en utredning bör göras, utreda våldets art och omfattning, konsekvenser av våldet för den utsatta samt vilken hjälp och stödbehov som finns på kort och lång sikt (5 kap. 1 § SOSFS 2014:4).

I sin granskning noterar IVO att en återkommande brist är att utsattas behov av hjälp och stöd inte framkommer i dokumentationen samt att det också är vanligt att våldets art och omfattning, risk för fortsatt utsatthet för våld m.m. inte är utredda och dokumenterade. Brister av denna karaktär är rent principiellt mycket allvarliga eftersom den utsatta i dessa fall löper stor risk att inte få den hjälp hen har rätt till och, i värsta fall, kanske även blir drabbad av fortsatt våldsbrottslighet som hade kunnat undvikas.

I sin granskningsrapport pekar IVO på att dessa brister i att följa lagens krav, enligt många av norrlandskommunerna själva, beror på en stark rekryteringsproblematik.

LÄS MER i IVOs gransknings rapport.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.