Regeringsmedel för införande av 8-årigt lagkrav


Under hösten beslutade den svenska regeringen att tillskjuta pengar i ett försök att förbättra äldres vård och omsorg.

Enligt regeringen ska medlen göra att seniorer ska få rätt vård och omsorg oavsett om den sker i landsting eller kommun - med flertal insatser med specifikt syfte att förbättra vård- och omsorgskedjan för bland annat äldre med demenssjukdom och multisjuka äldre.

Det är verkligen glädjande att vård- och omsorgsbehovet hos seniorer även i Sverige uppmärksammas med tanke på att kunskapsnivån om - och framförallt en framgångsrik implementering av - de fantastiska kvalitetshöjande verktyg och metoder som finns internationellt är förvånansvärt låg i dagsläget. Mycket av det som de extra medlen syftar till att förbättra är sådant som var med i regeringen rapport om en bättre vård och omsorg för de äldre, så det är ett bra steg i rätt riktning. Många kritiska röster

"Tyvärr är medlen däremot inte till för att utveckla andra delar än det som redan finns i landet och den outtryckliga ramen gör att kvalitetsutvecklingen per automatik är begränsad. Det är mycket förvånande - och arrogant - eftersom det innebär att både de svenska seniorerna, framförallt de som är demensdiagnosticerade, och medarbetare inom omsorgen i Sverige inte får tillgång till det allra bästa som finns," säger Searri Olsen, socionom, föreläsare & internationell äldreomsorgskonsult hos OMSORGSAKADEMIN.

SKL får totalt 10 miljoner för utveckling av 8-årigt gammalt verktyg

Olsen pekar bl.a. på att Sveriges kommuner och landsting (SKL) får 8 miljoner kronor för att ta fram material och utbilda personal i att använda verktyget SIP, samordnad individuell plan, i hela vård- och omsorgskedjan. Användandet av SIP finns sedan år 2010 inskriven i socialtjänstlagen så rimligtvis torde kunskapen om det redan finnas. "Syftet med SIP är ju att äldre personer och personer som är multisjuka med stora samordningsbehov ska få rätt hjälp oavsett om vården sker i landsting eller kommun så vikten av planen är stor och borde ha prioriterats redan, eller hur?," fortsätter Olsen.

SKL får även 2 miljoner för att utveckla kvalitetsregistret Senior Alert, vilket har bäring på användandet av SIP. Senior Alert är ett kvalitetsregister som personal inom både kommuner och landsting har tillgång till, där de kan följa upp sitt arbete med samordning och kvalitet. SKL ska utföra sitt arbete med SIP och Senior Alert i samarbete med Svenskt Demenscentrum och resultatet ska redovisas senast den 31 mars 2019.

Svenskt Demenscentrum får 2 miljoner

Även Svenskt Demenscentrum får ytterligare medel. Denna gång 2 miljoner, för att ta fram informationsmaterial och verktyg för dem som arbetar med vård och omsorg av personer med demenssjukdom - med syftet att kommunikationen och samordningen ska bli bättre. "Att kommunikationen och samordningen fungerar är till syvende och sist en ledningsfråga så...jag vet inte vad jag ska säga om de svenska regeringsinitiativen. Kanske svenskarna inte har så stora krav som medborgarna i många av de andra länderna som jag och mina kollegor arbetar och då är det ju positiva besked, eller hur?", avslutar dansk-amerikanska Olsen.

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2020 by Omsorgsakademin  All rights reserved.