Hur Länge Kan Någon Leva Med Parkinson´s?


Det första du måste förstå när du söker svar på frågan om beräknad livslängd är att svaret aldrig är exakt. Varje individ är olika och det finns ingen specifik formula genom vilken man kan avgöra exakt hur snabbt en kronisk sjukdom kommer att fortskrida, hur allvarligt den kommer att påverka kroppen eller om det kommer att komma komplikationer under resans gång.

Parkinson’s är en neurologisk sjukdom med ett långsamt förlopp, som främst påverkar en individs rörelser och i vissa fall, kognitiva förmågor. Individer med Parkinson´s har i snitt en något kortare förväntad livslängd, om man jämför med friska individer i samma åldersgrupp. En persons symptom kommer vanligtvis runt 60-års åldern och många lever mellan 10-20 år efter sin diagnos. Det är dock viktigt att räkna in en individs befintliga ålder och generella hälsotillstånd i en beräkning av förväntad livslängd.

Även om det inte finns något botemedel för Parkinson´s så är många diagnosticerade endast mild drabbade och behöver ingen behandling under flera år efter deras initiala diagnosticering. Men Parkinson´s är både kronisk, vilket innebär att den pågår under en längre tid, och progressiv, med vilket det menas att symptomen förvärras över tid. Den här förvärringen av symptomen sker snabbare hos en del individer än hos andra.

Farmakologiska och kirurgiska ingrepp kan vara till hjälp för att hantera vissa av symptomen, som t.ex. bradykinesi (kroppens naturliga rörelser blir långsammare), muskelstelhet eller skakningar (tremor), men det är inte mycket som kan göras för att sakta ner sjukdomsförloppet. Över tid kommer skakningarna, som drabbar de flesta Parkinson´s diagnosticerade, att börja påverka både möjligheten att utföra dagliga livsaktiviteter och individens livskvalitet.

Större direkt fara med komplikationer och övriga diagnoser Det är viktigt att veta att Parkinson´s inte ses som ett dödligt tillstånd. Precis som fallet är med Alzheimer’s och andra former av demens så är komplikationer och en individs övriga diagnoser en större fara än Parkinson´s i sig. Som exempel, eftersom Parkinson´s påverkar rörelseförmåga, balans och koordination, blir individens risk för fallolyckor större allteftersom sjukdomen pågår. Svårigheter att svälja, känt som dysphagia, är en annan komplikation som kan utvecklas när som helst under en individs sjukdomstid med Parkinson´s och det här kan orsaka aspirationspneumoni (lunginflammation på grund av inandning av mat, vätska eller maginnehåll i övre luftvägarna) - en vanlig dödsorsak.

Viktigt med helhetssyn Eftersom en person övergripande hälsotillstånd är en viktig faktor för hur snabbt Parkinson´s förvärras, kan livsstilsförändringar givetvis spela stor roll i att förlänga både funktionsförmåga och livslängd. Det är helt avgörande med regelbunden motion, en hälsosam diet, noggrann kontroll och behandling av för-existerande tillstånd samt förebyggande av nya medicinska problem.

Den förväntade livslängden för individer diagnosticerade med Parkinson´s har förbättrats över de senaste årtiondena tack vare medicinska framsteg i hantering av sjukdomen och utvecklingen av en helhetssyn inom patientvård. Det är mycket viktigt att arbeta tillsammans med ett medicinskt specialistteam för att förstå symptomen för Parkinson´s, utvärdera olika behandlingsmetoder och utveckla en personlig plan för att både förbättra den individuella övergripande hälsan och förebygga komplikationer.

För dig som vill veta mer:

Idag finns alla möjligheter att skapa en äldreomsorg som är fantastiskt bra. Högkvalitativ omsorg är inte bara mycket kostnadseffektivt - det skapar också fantastiska miljöer där både vårdtagare, medarbetare och ledare utvecklas och riktigt frodas i tillvaron.

Hur vet vi det? Det är vad vi har arbetat med de senaste 20+ åren! I samarbete med de internationellt absolut främsta äldreomsorgsföretagen och organisationerna arbetar vi med de frågor, metoder och verktyg som för äldreomsorgen framåt. Det som skapar livskvalitet för de individer som lade grunden vårt välstånd.

Tillsammans med dig skapar vi en fantastisk äldreomsorg med ett syfte.

Oavsett din roll eller ditt uppdrag inom äldreomsorgen så är det viktigt att du håller dig á jour med ny information och kunskaper, så att du hjälpa dina seniorer på det allra bästa sätt. Våra utbildningar och tjänster hjälper dig med det!

Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.