Search
  • Admin

Vi möter utmaningar aldrig tidigare skådat

Sverige, och resten av världen, möter utmaningar som aldrig tidigare har skådats. Antalet personer som kommer att pensioneras och inom kort, behöver vård och omsorg specifikt för äldre, är rekordstora.


För att kunna leva med en nivå av självständighet och värdighet, så behöver dessa åldrande Baby Boomers både ett brett utbud av professionella vård- och samhällstjänster, som hemtjänst och hushållsstöd och tjänster. För att kunna ge våra föräldrar och far- och morföräldrar kvalitetsomsorg krävs det ett koordinerat team med välutbildade medicinskt professionella och vårdgivare.

Äldrevård- och omsorg förutspås bli en av de snabbast växande anställningssektorer inom hälsovårdsindustrin. Att stärka dessa vårdgivningsyrken är inte bara avgörande för vår sociala infrastruktur och för att förbättra kvaliteten på vår omsorg, utan också ha potentialen att driva den långsiktiga ekonomiska tillväxten.

För att möta dessa behov, är det viktigt att policyskapare och beslutsfattare agerar snabbt för att agera frågor som rekrytering, kompetensutveckling, bibehållande av personal och löneutveckling för den professionella, direktvårdande arbetsstyrkan, liksom förhållandena och förutsättningarna för anhörigvårdare.

Kompetensutveckling för ledare och medarbetare

I princip all vård- och omsorgspersonal ger omsorg till seniorer i någon form och omfattning. Seniorer behöver hälso-, sjukvårds- och omsorgspersonal som är experter på att möta deras unika behov. Tillgången till kvalificerad vård- och omsorgspersonal med tillräcklig utbildning och träning är på nedgående precis vid samma tidpunkt som behovet ökar med en aldrig tidigare skådad hastighet.

Den allmänna bredd och specialiserade fördjupning på geriatrisk utbildning och träning för vård- och omsorgspersonal som hittills gjorts i begränsad omfattning vårt land är tyvärr inte tillräckligt för att förbereda våra ledare och medarbetare på den närmaste framtidens hälso-, sjukvårds- och omsorgsbehov. För att kunna erbjuda specialiserad, kvalitetsvård och omsorg för äldre vuxna, behöver vård- och omsorgsanställda få utbildning och träning inom geriatrik och gerontologi. Trots vissa förbättringar, är de geriatriska principerna fortfarande inte tydligt framkommande inom hälso- och sjukvårdsutbildningar..

För att möta dessa behov, är OMSORGSAKADEMIN och våra samarbetspartners pådrivande aktörer för ökade kompetensutvecklingsinsatser för hälso- och sjukvårdsanställda, direkt vårdgivandepersonal, allmänheten och andra informella och anhörigvårdare. Som vi tidigare har lyft fram, att investera i utbildning och träning är avgörande för att möta vårt lands ansvar för att säkerställa att den äldre befolkningen har tillgång till en högkvalitativa vård och omsorg från en väl förberedd arbetskraft.

Hälso-, sjukvårds- och omsorgsorganisationer som vårdar äldre individer har en komplex, spännande befolkning som sina tjänste- och servicemottagare, och bevis pekar på ett arbete med äldre mottagare är mycket tillfredsställande. Det finns dock stora svårigheter med att rekrytera och behålla medarbetare på fältet, bl.a. på grund av bristande finansiella incitament. Kostnaderna som är associerade med den extra tiden för geriatrisk utbildning kan inte översättas till ett extra lönepåslag, och geriatriska specialister tenderar att tjäna mindre än specialister inom andra områden.

Vård- och omsorgspersonal som tjänar äldre vuxna, särskilt de direkt vårdgivande medarbetarna, har hög personalomsättning. Medan många direkt vårdgivande medarbetare upplever att arbetet med att vårda sköra äldre individer är mycket givande, är dragningskraften mindre för dessa professioner genom en del andra faktorer inklusive, låga löner, få (om några) förmåner, höga fysiska och känslomässiga krav, och ökad risk för arbetsrelaterad skada och ohälsa.


För att möta behoven av en mer specialiserat utbildad personal, behöver statusen på dessa viktiga yrken höjas kraftigt och det måste finnas fler incitament för tiden efter utbildningen. Som svensk samhällsfunktion behöver vi vara handlingskraftiga och agera nu. Vi ligger redan steget efter. Även i detta sammanhang.

 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

2 views0 comments

Recent Posts

See All