Search

Sverige - ett av världens mest vapentäta länder

När närstående börjar att uppleva effekterna av sin demens är det inte bara det svåra samtalet om bilkörning som familjer måste ta itu med - de behöver också prata om att ta bort eventuella vapen från hemmet menar en del läkare.

Till skillnad mot vad många tror är Sverige faktiskt ett av de mest vapentäta länderna i västvärlden. Totalt finns det närmare två miljoner registrerade vapen innanför landets gränser fördelade på 628 000 vapenägare. Detta förklaras främst av den utbredda jägartraditionen – nästan en miljon av vapnen är kulgevär och över 700 000 är hagelgevär. Det här gör förstås att siffran på svenskar som har vapen i sitt hem är mycket högt i förhållande till vår lilla befolkning, med tanke på att inte bara den registrerade vapeninnehavaren utan också dennes närstående är inräknade. Det innebär givetvis också att det finns ett stort antal demensdiagnosticerade svenskar som bor i ett hushåll där det finns vapen. Med ökningen av (o)diagnosticerade individer med demens kommer siffran bara att stiga kraftigt.

Även om självmord och oavsiktlig skjutning är en stor problematik när en individ med demens har ett vapen i sitt hem så finns det ingen validerad testmetod för att fastställa när det är dags att ta bort vapnen. Inom den sjukvården har fokus främst varit på hur man ska kunna arbeta med yngre individer och vuxna för att förhindra vapenrelaterade skador eller dödsfall, inklusive oavsiktliga skjutningar gjorda av barn, självmord bland tonåringar och unga vuxna, och självmord och våld i hemmet under hela livstiden. Amerikanska vapenlagar striktare än den svenska vapenlagen Till skillnad mot exempelvis flertalet amerikanska stater, finns ingen hänvisning i den svenska vapenlagen om förbud mot vapenköp och/eller innehav för personer med demens eller liknande tillstånd. I den svenska vapenlagen läggs ansvaret på läkare, genom deras anmälningsskyldighet, att meddela ett eventuellt olämpligt vapeninnehav på grund av medicinska skäl. Detta behöver dock "inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har tillstånd att inneha skjutvapen" (6 kap. § 6 vapenlagen). Vid den tidpunkt som en individ i själva verket får sin demensdiagnos, särskilt för de individer som är ensamstående, kan sjukdomstillståndet ha gått långt. Många gånger märker dock närstående av de kognitiva förändringarna lång tid innan, och detta gör att frågan om vapeninnehav bör finnas i tankarna på samma sätt som bilkörningen. Medvetenhet och förberedelser viktigt En demensdiagnos eller kognitiv nedsättning innebär inte per automatik att det är dags för att ta bort nycklarna till bilen eller vapenskåpet. Men det är inte en dålig tid att familjen och läkare diskuterar dessa säkerhetsfrågor med den demensdiagnosticerade , om dialogen inte redan har skett. Den bästa tiden för en dialog vore innan demenstillståndet avancerar, när den äldre vuxna fortfarande kan fatta sina egna beslut om när och hur de är villiga att ge upp tillgången till vapen. En del familjer använder/har använt sig av en s.k. vapenpensioneringsdag, ett fastställt datum för när de ger upp de vapen som finns i hemmet för att undvika at de vapnen finns i huset den dagen när de inte längre kan förvara eller använda dem på ett säkert sätt. Andra har använt sig av en form av framtidsfullmakt där de - istället som med framtidsfullmakt där en individ ges beslutanderätt ifråga om deras hälsa - ger befogenhet till en närstående att ta bort deras vapen när tiden för det har kommit. Allteftersom demensen fortskrider kan både närstående och vårdgivare vara i riskzonen om det finns vapen kvar i hemmet. Individer med demens kan ha vanföreställningar om inkräktare, som exempel, och konfrontera besökande med ett skjutvapen. Eller så kan de glömma bort att förvara vapnet på ett säkert sätt, vilket gör det tillgängligt för exempelvis unga, nyfikna barnbarn att leka med. När det fortfarande finns vapen kvar i hemmet - exempelvis om vapeninnehavaren är en närstående - måste de finnas inlåsta vid alla tidpunkter som vapeninnehavaren inte de facto är närvarande. Läkare rekommenderar också att de förvaras oladdade och separat från ammunitionen. När det gäller vapen och demens måste dialogen vara kontinuerlig så länge som personer med kognitiva nedsättningar har tillgång till skjutvapen. Och med tillgång menas, i hemmet där denne bor. Fortsatt aktivt liv med stöd av vårdgivare Allteftersom seniorer åldras är det viktigt och hälsosamt att hålla sig aktiv, och dessa aktiviteter kan involvera fritidssysselsättningar såsom jakt eller skytte. När det finns en demensdiagnos eller andra kognitiva nedsättningar kan detta däremot skapa en risk som behöver hanteras. "Användning och förvaring av skjutvapen måste ske med en enorm försiktighet. Vi har sett vad som kan ske när ett skjutvapen har glömts förvarats på ett säkert sätt - det resulterade i en obeskrivlig tragedi för en ung familj och hela deras släkt", säger läkaren Cathrine Frye, konsult på OMSORGSAKADEMIN.

 

Jessica Jonson är administratör och OMSORGSAKADEMINS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter. #demensomsorg #demens #omsorgsakademin #äldreomsorg #vård #svenskomsorg

69 views0 comments

Recent Posts

See All