Search

Få konflikter att arbeta för dig

Konflikter är omöjliga att undvika. Deras följder däremot beror helt på hur vi hanterar dem. Om vi är rädda för konflikter och hanterar det dåligt, kommer små problem att få fäste och växa sig till större problem.

Tyvärr finns det individer som exploaterar konflikter och använder dem som ett sätt att kontrollera och manipulera andra. I bästa fall, kan konflikter vara en katalysator för förbättringar och förändring. Om du förstår den roll som konflikter har i ditt arbete och i dina personliga förhållanden, kommer du se att du kan få konflikter att arbeta för dig istället för emot dig.


Förstå konflikter


Konfliktens funktion

Konflikter är resultatet av oförenliga aktiviteter eller idéer. När två personer är oeniga har var och en av dem vanligtvis någon form av känslomässig koppling till hans eller hennes egen synpunkt. Resultatet är att konflikten "föder" en ökad inblandning och agerande. En konflikt som är hanterad på lämpligt sätt, kan stimulera kreativitet och nya sätt att tänka. Konflikter kan också hjälpa till att bygga en grupps samhörighet - genom att vara ett utlopp för fientlighet. Med andra ord, en grupp (eller ett par) som "bråkar" tillsammans stannar tillsammans - under förutsättning att "bråken" hanteras på lämpligt sätt.

Det "normala"

När två eller fler individer lever eller arbetar tillsammans, kommer det att bli konflikter. Mindre konflikter - som att t.ex. komma överens om var lunchen ska intas - är vanligtvis hanterade på ett mycket diplomatiskt sätt. När det gäller mer viktiga oenigheter så ökar eller minskar diplomatin beroende på hur stort personligt intresse deltagarna har i resultatet av konflikten. När en idé är delad med andra, kommer den idén att gå igenom en fas där den testas, utmanas och utforskas av andra. Det här leder till en nyfiken men potentiellt konstruktiv blandning av övertygande, kompromiss, förhandling, argumentation, flexibilitet och ståndpunkt av åsikter.

Processen

Effektiv konflikthantering involverar hela skalan av de olika gruppmedlemmarnas kommunikativa beteende. Det inkluderar också beteendet hos de individer som föredrar att undvika konflikter (eftersom det också är en form av konflikthanteringsstil).


Samtliga personer involverade tar på sig olika sorters roller - en del kommer att försöka kontrollera konflikten från förarsätet ("min väg eller ingen väg"), som fredsmäklare ("jag måste ha fred till vilket pris som helst"), som kompromiss sökare "jag ger upp det jag vill, för hela gruppens bästa") eller som prokrastinerare ("jag hanterar det där senare eller det kanske går över av sig själv"). Även om var och en av dessa beteenden kan vara lämpliga i en specifik situation, i förlängningen så föder dem en form av konflikter som sänker arbetsmoralen och samtidigt tillåter större problem att utvecklas.

Frågan som du behöver ställa dig som ledare är: "Hur kan jag maximalisera fördelarna av en konflikt och undvika de negativa konsekvenserna av ett destruktivt beteende?"


Skapa en “SAFE” miljö för konflikthantering

De allra flesta känner sig hotade eller mer eller mindre lamslagna när de befinner sig i någon form av konflikt. Många upplever det som mycket skrämmande, särskilt i kulturer där vi är inlärda att konsensus är det viktigaste. Den här rädslan gör att dessa personer lätt börjar repetera samma berättelse eller åsikter, slutar lyssna på andra eller helt enkelt vägrar att se fakta i en situation. De "stänger av" helt enkelt. Oavsett hur dina medarbetare individuellt reagerar på en konflikt, kan du som ledare stötta dem att vara aktivt deltagande i konflikthanteringsprocessen. För att få en konflikt att arbeta för ditt team, är det viktigt att du skapar en miljö där det finns förutsättningar för en produktiv dialog. En miljö där konstruktiva beteenden uppmuntras. Detta kallas ofta för en "SAFE" (säker) miljö. En "SAFE" miljö är en där medarbetarna visar omtanke för varandras synpunkter innan de uttrycker sig eller yttrar sig över det som har sagts.


"SAFE" står för:

S: Fråga efter och var öppen för lösningar (- solicit)


Även om du anser att ditt sätt är det bästa sättet, var öppen för andra individers svar. Var villig att åtminstone överväga andra möjliga lösningar och välj den bästa lösningen. Oavsett om det är den lösning som du har ett investerat intresse i eller inte.

A: Var närvarande, både mentalt och fysiskt (- attend)


Det räcker inte med att du och dina medarbetare är närvarande fysiskt under processen. En medarbetare som dyker upp men är helt oengagerad är inte acceptabelt och som ledare behöver du vara tydlig med det. Ni måste alla verkligen lyssna på det som sägs och bidra till att konflikten löses - det är ett krav som måste och ska ställas på samtliga deltagare.

Ställ frågor för att tydliggöra vad som är kärnproblemet. Det visar också din villighet att lyssna på och försöka förstå de andras perspektiv. Ibland behöver du dessutom låta en eller flera individer få ge utlopp för sin ilska och uttrycka deras farhågor. Ditt uppdrag är att lyssna aktivt, etablera ögonkontakt och se till att varje individ får säga det som de behöver säga utan att bli avbrutna. Att lyssna visar på respekt, vilket i sin tur låter fakta komma fram.

F: Fokusera på det som är viktigt (- focus)


I en konflikthanteringsprocess är det väldigt lätt att hamna i ett sidospår av meningslösa eller irrelevanta frågor och problem, om du inte är uppmärksam. Det är viktigt att du kontinuerligt frågar dig själv och dina medarbetare vad som är viktigt och vad som är ert mål. Låt inte dig själv eller ditt team bli neddragna i oproduktiva diskussioner som inte riktigt har med huvudfrågan att göra. Du måste visa klart ledarskap, samtidigt som du ger uttryck för din oro på ett lugnt och neutralt sätt.


Såvida du inte hanterar en trend av beteenden eller agerande, håll dig till nutid och var tydlig med att du vill fokusera på det som kan göras för att lösa problemet nu så att det inte uppstår igen framöver - fokus på den befintliga sakfrågan.

E: Uppmuntra en ärlig kommunikation, utan skuldbeläggande eller bedömande (-encourage)


Se till att alla är medvetna om att din förväntning är att alla deltagare pratar med varandra på ett öppet, ärligt och respektfullt sätt. Tala om att det inte handlar om vem som har rätt eller fel, utan om att säkerställa att de problem som behöver lösas blir lösta.


Var väldigt tydlig med att du söker efter en lösning, inte en syndabock. Det innebär också att det är nolltolerans för fingerpekande, skuldbeläggande, anklagelser och offermentalitet.En konstruktiv process

Kom ihåg att en "SAFE" miljö inte är ett tillfälle för personer att säga vad som helst som poppar upp i tankarna. Det är en konstruktiv och målmedveten konflikthanteringsprocess som tar tid att etablera.


Som ledare sätter du tonen för vad som är acceptabelt, genom att göra det klart att alla får samma chans och bemötande. Du måste också ta ansvar för din egen del i konflikten. Det innebär att du behöver vara öppen med, och ärligt känna vid, de misstag eller förbiseenden som du har gjort som ledare och på det sättet bidragit till konflikten.

Att ta sig igenom det

Konflikter är en normal och integrerad del av utveckling - de behövs för att vi ska röra oss framåt. Om du lär dig att nyttja konflikter på rätt sätt så kan du och ditt team faktiskt uppnå fantastiska resultat. Under en konflikthanteringsprocess, är det viktigt att komma ihåg att nervositet eller oroligheter under resans gång är helt naturligt. Lita på att om du är engagerad och trogen ditt beslut att hitta den rätta lösningen, kommer ditt mod, förtroende och kompetens att växa. Konflikter är en integrerad del av det föränderliga arbetslivet. Och naturligtvis kommer det alltid att finnas motstånd till förändringar. Men genom att lägga grunden och erbjuda en "SAFE" miljö, kommer du ha de rätta verktygen och resurserna tillhands för att vända konflikter till lösningar.

3 views0 comments

Recent Posts

See All