Search

+8 års process för införande för SIPer i Sverige - vad är problematiken?

Landsting och kommuner ska tillsammans ta fram individuella planer när en person har behov av stöd och hjälp från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Men det finns brister i hur detta genomförs visar en ny rapport.


Ända sedan år 2010 är det bestämt att en individs hemkommun och landsting ska samarbeta och tillsammans upprätta en SIP - Samordnad Individuell Plan - när en person har ett behov av stödinsatser från såväl kommunal socialtjänst som landstingets hälso- och sjukvård.


Problematiken


Tanken med SIPerna är att de, som ett viktigt omsorgsverktyg för både brukare, anhöriga om personal, ska säkerställa att behövda insatser sker snabbt och följs upp I olika rapporter som har gjorts, visar det sig dock att det finns stora brister och problem ifråga om tillämpningen av bestämmelserna, vilket till syvende och sist givetvis drabbar den enskilde individen som är i behov av hjälp.


Socialutskottet genomförde en separat undersökning om varför bristerna förekommer, och slutsatsen var att det berodde på att kunskapen om bestämmelserna inom dessa kommunala och landstingsverksamheter som berördes, var alltför låg.

Rapporten visade dessutom att arbetet med SIPer har kommit olika långt i olika delar av landet och att vissa grupper av befolkningen har drabbats mer än andra. Och för seniorer med komplicerade behov, har det dessutom tyvärr gått ännu sämre med genomförandet av SIP.


Med tanke på att det är +8 år sedan bestämmelserna om SIP infördes i Sverige, är det här naturligtvis ett stort misslyckande från många håll.


Så vad ska nu göras åt saken?

Socialutskottet har föreslagit att det måste till satsningar på utbildning som man menar behöver genomföras gemensamt mellan olika verksamheter för att öka förståelsen, dialogen och samsynen mellan instanserna. Utskottet föreslår dessutom att, för att underlätta arbetet med SIPer, är införandet av koordinatorer och samordnare med uppgift att underlätta kontakterna med olika aktörer och vara ett stöd vid SIP-möten.

Det återstår att se om, när och hur detta (ska) genomföras.

Att seniorer, även i Sverige, ska ha de bästa förutsättningar för en god vård och omsorg ser vi på OMSORGSAKADEMIN som självklart. Lika självklart är det att de ledare och medarbetare som har till uppgift att tillgodose detta, ges de allra bästa kunskaper och arbetsmetoder och verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag.


SIPer fungerar mycket väl i andra länder, vi hoppas på att det kommer att göra detsamma i Sverige - trots +8 års lång införandeprocess.

 

Jessica Jonson är administratör och SÖDERSTEDTS stjärnskribent. Med sin erfarenhet och härliga personlighet - och en aldrig sinande nyfikenhet och vilja till utveckling - är hon den självklara research-ledaren. Jessica är dessutom Certifierad Demensvårdsspecialist, certifierad Mindfulness instruktör och ett uppskattat idé-bollplank hos våra klienter och studenter.

8 views0 comments

Recent Posts

See All