Woman with Stacked Rings

God Omsorg + Vinst = Förenligt

Vill ni skapa en äldreomsorg där era äldre medborgare står i centrum? Där de har möjlighet att leva och utvecklas som oberoende, trygga och livsnjutande individer? 

Äldreomsorgen står just nu inför enorma utmaningar och i många kommuner arbetar man intensivt med att möta dessa på bästa sätt. Behovet av kvalitetsmässig, livsbejakande och valfri äldreomsorg kommer dock att öka ännu mer de kommande åren, så det räcker inte att bara tillfredsställa de befintliga behoven.  

 

Många av de utmaningar som behöver överkommas gäller nyrekryteringar, generell och specialiserad kompetensutveckling för ledare och medarbetare och ett ökat behov av boendeplatser på olika former av seniorboenden. Tillsammans med det kraftigt ökande antal individer diagnosticerade med Alzheimer´s och andra former av demens, kommer dessutom krav på snabb tillgänglighet till särskilda specialistboenden som garanterar dessa individers möjlighet till ett oberoende, tvångsfritt och utvecklande liv att öka. 

 

Försök inte uppfinna hjulet igen 

 

Trots det mycket goda arbete som har gjorts inom många svenska kommuner idag, står få kommuner redo att möta dessa stora utmaningar. Många arbetar hårt på att lösa dessa viktiga frågor utifrån samma tankesätt och inställningar som man har haft tidigare med liknande behov. Men det räcker tyvärr inte idag. Förutsättningarna och kraven är helt enkelt inte desamma.

 

För att kunna erbjuda era åldrande medborgare en kvalitativ vård och omsorg där deras individuella behov, krav och förutsättningar är i fokus måste ni som beslutsfattare och ledare tänka om, tänka nytt, tänka stort och tänka modigt.  

Ta lärdom från de som har lyckats med det som ni står inför att göra. 

 

I vår föreläsning och workshop God Omsorg + Vinst = Förenligt & Etiskt? delar vi med oss av de unika erfarenheter som vi har fått genom vårt omfattande internationella arbete med privatägda, not for profit- och börsnoterade företag och koncerner inom äldreomsorg, hemtjänst och personlig assistans. 

 

Genom God Omsorg + Vinst = Förenligt & Etiskt?  kommer du och dina kollegor att få mycket goda kunskaper om de förutsättningar, möjligheter, risker och för- och nackdelar som finns med både offentlig, privat- och OPP-bedrivna verksamheter inom äldre- och demensomsorgen. 

 

Vanliga ämnen, frågeställningar och påståenden som vi diskuterar är bl.a.
- "man kan inte ha en bra vård och omsorg om verksamheten måste gå med vinst",
- "äldrevård och omsorg inom kommunal/landstingsregi är det enda etiska alternativet", 

- hur kombinerar man ett långsiktigt krav på god kvalitet med ett kortsiktigt vinstperspektiv,

- "det är tryggare att jobba för/lättare att rekrytera till kommunen/landstinget", 

- "det är roligare/mer utvecklande att jobba för ett privat omsorgsföretag", 

- medborgarens behov i centrum -vad innebär det? och 

- vårdtagaren i fokus - när, var och hur? 

 

Föreläsningen garanterar att ni inte bara kommer att få faktabaserade kunskaper om och verklighetsbaserade exempel på den äldre- och demensomsorg som de olika aktörerna inom äldreomsorgen och hemtjänsten erbjuder, utan ni får också inspiration att arbeta vidare med kvalitetshöjande åtgärder inom er egen organisation. 

Upplägg för utbildningenUtbildningen genomförs som uppdragsutbildning, i föreläsningsform kombinerat med praktisk workshop. 

Målgrupp

Föreläsningen och workshopen vänder sig i första hand till ledningsgrupper inom den kommunala och privata äldre- och demensomsorgen som vill få fördjupade kunskaper om förutsättningar, för- och nackdelar, risker och möjligheter med offentlig versus privatägd verksamhet inom omsorgen.

 

Utbildningen lämpar sig också mycket väl för de ledare och medarbetare - och anhöriga - som står inför en verksamhetsövergång från kommunal till privatägd - eller vice versa - verksamhet. 

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

Senior Woman with Glasses

©2001-2021 by OMSORGSAKADEMIN, The SÖDERSTEDTS Group, SÖDERSTEDTS Management  & HAMILTON THERRELL. All rights reserved.