top of page
anv%C3%A4nd%2028_edited.jpg

Demenskompetens - Utvärdering

Hur medvetna är ni i praktiken om demens?

En person med demens är oförmögen att uttrycka vad det är som händer och misstolkar en stor del av det som pågår runt omkring dem. Personal med lite kunskaper om demens eller liten empati för individer med demens är mer benägna till att verbalt eller fysiskt kränka och/eller missköta en hyresgäst. De är också mycket mer troliga att öka en hyresgäst utbrott och störningar. Det enda botemedlet för detta är utbildning.  

 

Med OMSORGSAKADEMINs långa erfarenhet av utvärderingar om demensmedvetenhet och efterföljande utbildningar när låg medvetenhet har konstaterats, har vi och våra samarbetspartners sett hur det upplevelsebaserade och experimentella perspektivet har visat sig vara det mest effektiva för att förändra personalbeteende över tid.

 

En stor del av det negativa beteendet som sker hos en individ med demens sker som en följd av hur medarbetarna interagerar med hyresgästen. Studier har visat att även de hyresgäster som är i mellan till sena skeden av demens kan känna av negativitet och tonfall. 

 

Vi kan inte förändra hur demens fortskrider men vi kan förändra den väg som personalen väljer att ta vid omvårdnaden av personer med demens.

 

Vår utvärdering och efterföljande utbildning är designad att ge information om personalbeteende vid interagerande med kognitivt nedsatta hyresgäster. Indikatorer som är utformade för att utvärdera personalens förmåga att engagera sig positivt med de som är kognitivt nedsatta kräver att observationerna är gjorde av samma personal vid samma boende i så stor grad som det är möjligt. Det här görs genom att vi vid våra utvärderingar och efterföljande utbildning inkluderar två av era utvalda medarbetare som fortsättningsvis gör dessa utvärderingar inom er organisation, för att säkerställa att detta viktgia arbete fortskrider.

 

Vårt mål är att ni själva ska kunna utvärdera och förbättra samtliga era medarbetares interagerande med era kognitivt nedsatta hyresgäster - vi ger en faktabaserad nulägesanalys, förslag på och hjälp med utvecklingsinsatser för kompetenshöjning och sedemera verktygen för att själva kunna ta arbetet vidare ur ett långsiktigt perspektiv. 

 

Vad ger en investering på en Demenskompetensutvärdering? 

 

En analys av er praktiska demenskompetens ger :
 

 • en faktabaserad utvärdering av er omvårdnadskompetens av hyresgäster med demens inom organisationen
   

 • en faktabaserad utvärdering av direkt vårdgivande medarbeatres omvårdnadskompetens för omsorg av individer med demens
   

 • en analys av vårdgivarbeteende för att ge information om viktiga utvecklingsområden
   

 • dokumentation om era trender inom personcentrerad omsorg
   

 • faktisk, praktikbaserad data om omsorg vid Aktiviteter för Daglig Levnad. 
   

 • grunden för era äldre- och särskilda boenden att uppfylla nya nationella standarder och riktlinjer
   

 • kravlagd kompetensutveckling för bibehållen CDS och CADB certifiering 
   

 • basfakta om de olika utbildnings- och träningsinitiativ som behövs för enskilda direktvårdande medarbetare
   

 • en kontinuerlig utvärdering inför HR bedömningsprocesser
   

 • material och uppgifter inför konkreta, faktabaserade jämförelser mellan skift mot skift, avdelning mot avdelning och boende mot boende
   

 • ger era seniorboenden och verksamhetsområden möjligehten att förbereda för de nya internationella och nationella riktlinjerna och krav om demensutbildning och utveckling av omsorgspolicies och riktlinjer samt behovet av Kompetensutvärdering för att ge omsorg till individer med demens

 

Få viktig vägledning om var utbildningsinsatser behöver prioriteras

 

För att skapa en jämlik äldreomsorg inom hela er verksamhet är det givetvis viktigt att ni i första hand lägger utbildningsinsatser där de främst behövs. Många offentliga organisationer gör tyvärr misstaget att lägga utbildningsinsatser på sådant som ansetts viktigt ur ett nationellt politiskt perspektiv, och inte det som man i sin egen organisation har ett de facto behov av eller som man faställt är prioritetsområden i sin egen övergripande strategi.  Det här gör att man missar målet och istället hamnar på sidolinjen ifråga om sina medarbetares och vårdtagares verkliga behov, och med det förlorar den viktiga kompetensen som skapar kvalitet.

 

Med en genomgången utvärdering av er demenskompetens och dess slutresultat så får er strategiska ledningsgrupp en ovärderlig insikt om er äldre- och demensomsorg, genom att ni tydligt ser var era främsta utbildningsbehov föreligger och vilka konkreta steg som behövs ta för kompetenshöjning. 

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

Senior Dance Club
bottom of page