Certifierat

Alzheimers och Demensboende - CADB®

- kompetens, renommé och engagemang inom Alzheimers och Demensvård

Certifierat Alzheimers och
Demensboende - CADB® 

- den högsta kvalitén inom Alzheimers och demensomsorg 

OMSORGSAKADEMINs specialistcertifieringen är baserad på amerikanska NCCDP´s program*, vilket säkerställer den högsta möjliga standarden inom Alzheimers och Demensutbildning som har uppnåtts internationellt, genom utbildningsprocessen till Certifierat Alzheimers och Demensboende - CADB®.


Er Certifierat Alzheimers och Demensboende - CADB® kreditering visar på att ert boende uppfyller de avancerade kraven i NCCDP´s högklassiga kvalitetscertifiering inom området Alzheimers och Demensomsorg - något som dessutom är ett krav för godkännande och licensiering som Alzheimers och Demensboende i många stater. 


En strikt kvalitétsprocess

Ett Certifierat Alzheimers och Demensboende CADB® genomgår en mycket strikt och omfattande utbildningsprocess inom området Alzheimers och Demens.
 

 

Certifieringsprocessen sker i fyra steg:
 

 1. Basutbildningen Certifierad Demensvårdsspecialist - CDS® (se utbildningsinnehåll nedan) av samtliga ledare och medarbetare på boendet. Utbildningen sker online via OMSORGSAKADEMINs kurssida och genomförs under en tidsperiod av 3-6 månader*.  Muntlig examination sker via  examinationssamtal online i grupp, med examinator. Skriftlig examination sker genom den personliga utbildningsportalen. Genomförande av momenten Värdig Måltid - TD® och Virtuell Demensupplevelse VDE® samt Ledar- och teamledarutbildning (se nedan) sker vid examinators besök på boendet.

 2. Ledar- och teamledarutbildning med inriktning vårdfilosofi, gruppledning och kommunikation. Utbildningen sker på boendet (se ovan).
   

 3. Kontinuerlig individuell handledning av boendechef(er). Efter genomförd utbildning sker individuell handledning med boendechefen 1ggr/månad under 12 månader. Handledningen sker via telefon/online samt vid extra behov via e-post.
   

 4. Uppföljningsdag 12 månader efter genomförd certifiering. 12 månader efter den genomförda certifieringsprocessen görs en uppföljning, genom kursledares besök på boendet. Vid uppföljningsbesöket möter kursledaren både boendechef, arbetsledare och medarbetare.
   

*I enlighet med NCCDP´s krav, krävs tio timmars kompetensutveckling vart annat år för att förnya certifikatet som Certifierad Demensvårdsspecialist CDS®. Se vårt kursutbud för mer information om godkända fördjupningskurser. Samtliga fördjupningskurser (inkl. prov) sker online.

För bibehållande/förnyelse av certifikat som Certifierat Alzheimers och Demensboende - CADB® krävs:
- att minst 70% av de anställda är Certifierad Demensvårdsspecialist - CDS®-certifierade samt uppfyller 2-årskraven på kompetensutveckling (inklusive boendechef samt arbetsledare. Boendechefen ska dessutom ha genomgått/deltaga i pågående handledning enligt Certifierat Alzheimers och Demensboende - CADB® med vår kursledare) samt - kvalitetsbesök från handledare/examinator 1 ggr/år.
 

Utbildningens innehåll

En Certifierad Demensvårdsspecialist CDS® går igenom en mycket omfattande utbildning och certifieringsprocess med grund i en vård- och omsorgsfilosofi där ett reellt personcentrerat helhetsperspektiv står i fokus. 

Genom utbildningen får ni djupgående kunskaper om bland annat: 

 • demens - diagnos, prognos och behandling;

 • aktivt lyssnande, kommunikationsprinciper och strategier, känslor; Join Their Journey®; och Nayakas®, dominerande känslor; depressioner och demens;

 • upprepande beteenden;

 • vanföreställningar och hallucinationer, hamstring, vandrande beteenden;

 • aggressiva beteenden, katastrofreaktioner;

 • personlig hygien - kampen om badet, smärthantering, fallrisker, sömnstörningar, måltids- och dietprogram

 • sexualitet och intimitet;

 • aktiviteter;

 • miljö - en omgivning som gör det möjligt att frodas ;

 • medarbetare, familjestöd, en vårdgivares rättigheter, viktiga juridiska dokument, stresspåverkan och stressinventering;

 • vanvårds- och våldsförebyggande arbete;

 • kulturell och social kompetens;

 • själslig vård och frågeställningar i livets sista skede;

 • vårdbedömningar - vårdnivå och vårdplan;

 • Värdig Måltid TD® - måltidskonceptet för individer med särskilda måltidsbehov, som OMSORGSAKADEMIN är ensamma om att utbilda inom i Sverige och Europa;

 • Virtuell Demensupplevelse VDE® - en patenterad, forskningsbaserad och kontinuerligt utvecklad självupplevelse om livet med demens som OMSORGSAKADEMIN är ensamma om att erbjuda i Sverige och Europa,

 • att utvecklas och frodas livet ut med teknikens hjälp - unika program för demensvård och omsorg.  
   

Certifierat Alzheimers och  Demensboende CADB®  

FÖR KOMPETENS, RENOMMÈ OCH ENGAGEMANG 

Livskvalité - hela livet ut!

 


En ledare och medarbetare som deltar i certifieringsprocessen till Certifierat Alzheimers och Demensboende genomgår en omfattande utbildning inom området Alzheimers och Demens. Varje student får tillgång till material inom områdena Alzheimers och Demens. Det här materialet innehåller nyckelfaktorer i demensvård inklusive kommunikationstekniker, beteendebrytande arbetssätt och verktyg för att kunna hantera bl.a. vandrande, aggressioner, bristande aptit och sexualitet.

Utbildningen inkluderar också delkursen Virtuell Demensupplevelse VDE® där varje student personligen får uppleva hur tillvaron ter sig med demens.
 

En certifiering till Certifierat Alzheimers och Demensboende är en nödvändighet idag för att säkerställa en kvalitetsomsorg för den allt ökande befolkningen diagnosticerade med Alzheimers och Demens.

Fördelarna med en Professionell Certifiering är många!

Med en Certifierat Alzheimers och Demensboende certifiering har ni de nödvändiga kunskaperna och verktygen för att hjälpa individer med Alzheimers och Demens till en tillvaro där de utvecklas och mår bra. Fördelarna för vårdgivare, ledare och andra medarbetare samt förtroendevalda inom omsorgen med en certifiering är många.

 

Professionella inom omsorgen som har genomgått den omfattande kvalificeringsutbildningen i Alzheimers och Demens - och har avslutat sin certifieringsprocess - har de nödvändiga kunskaperna och verktygen för att vårda individer med Alzheimers och Demens.


Men det är bara den lilla delen - de har också förmågan att säkerställa att individer i deras omsorg också frodas. Det är just den unika - och viktiga - delen som ger livskvalité hela livet ut. Oavsett diagnos.

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KLIENTER

Jag är hemskt glad att vi fick chansen att bli certifierade specialister i demensomsorg. Jag hade inte en aning om att det var så otroligt stor skillnad i kunskaperna om demens mellan oss och hur de jobbar i USA! De tar sånt självklart som vi inte ens har påbörjat - vi ligger ju jättelångt bakom i demensvård! Jag trodde det var tvärtom men hade så fel! David är som en oändlig kunskapskälla till goda exempel. Otroligt bra utbildning!!

— Catharina Jansen, Boendechef och sjuksköterska

DU - en viktigt  förändringsagent och  katalysator för en unik omsorg, där individer med Alzheimer´s och Demens inte bara vårdas utan också frodas.

Hela livet ut!

Upplägg för utbildningen

 

 

I utbildningen till Certifierat Alzheimers och Demensboende varvas online teoripass med insiktsfulla reflektionstillfällen, feedback och diskussioner med er kursledare. En viktig del av upplägget är det praktiska arbetet i ert dagliga liv, genom vilket ni får tillfälle att praktisera och pröva era nyvunna kunskaper.

Utbildningen är upplagt på 3-6 månader, beroende på ert önskemål. Var 7:e alternativt 14:e dag studeras ett nytt teoriavsnitt, med inkluderat prov för att säkerställa för er själva att varje enskild medarbetare har lärt sig det som avsnittet avser. Genom era teoretiska kunskaper om Alzheimers och Demens - kombinerat med det praktiska arbetet och era gruppsamtal med er kursledare (som sker 1 ggr/månad) -, kommer ni inte bara att vara väl rustad att hantera de utmaningar som ni möter på er arbetsplats, utan också var katalysatorer för en vård och omsorg som ger dem ni vårdar möjlighet att frodas i sin tillvaro.

 


Examination och Certifiering

Efter avslutade teoriavsnitt - med undantag för avsnittet Virtuell Demensupplevelse VDE® - examineras ni skriftligt och muntligt. Examinationerna sker online via utbildningsportalen. I samband med er kursledare och examinators besök på ert boende genomför ni också de patenterade, bevisbaserade utbildningsmomenten Virtuell Demensupplevelse VDE® och Värdig Måltid TD®.

Examinationen bygger till stor del på situationsbaserade frågor där ni individuellt kommer med lösningar som visar prov på insikter och kunskaper om en värdig ålderdom som Alzheimers och Demens diagnosticerad. Efter genomfört examination - med godkänt resultat - erhåller varje ledare och medarbetare sin certifiering och certifikat som Certifierad Demensvårdsspecialist.

Certifieringskostnad från 400 000 kr (prisex. 100 stycken ledare och medarbetare)
- inkl. individuell certifiering till Certifierad Alzheimers och Demensvårdsspecialist,
- boendets certifiering till Certifierat Alzheimers och Demensboende
  - inkl. momentet Värdig Måltid och
  - den internationellt exklusiva upplevelsebaserade kursen Virtuell Demensupplevelse,
- 6 månaders ledarcoaching samt
- kvalitetsuppföljning efter 12 månader.

 *Boendets certifiering sker i samband med de anställdas certifiering, med minst 70% av de anställda godkända för certifiering.

Kontakta oss för mer information eller en förutsättningslös dialog om hur vi kanske kan hjälpa din organisation att ta klivet mot en kvalitetscertifiering! 

OMSORGSAKADEMIN - när livskvalitet är viktigast.

Kontakta oss  i Sverige här

© 2001 - 2021 by Omsorgsakademin  All rights reserved.