top of page
CDS_edited_edited.jpg

Certifierad Demensvårdsspecialist CDS®

En bättre omsorg börjar här

OMSORGSAKADEMINs utbildning CDS® är baserad på amerikanska NCCDPs program , vilket säkerställer den högsta möjliga standarden inom Alzheimers och demensutbildning som har uppnåtts internationellt. 

 

Din certifiering till Certifierad Demensvårdsspecialist CDS® visar på att du har en väl genomförd internationell specialistutbildning inom området Alzheimers och demensomsorg, något som också är ett krav för att få arbeta inom demensomsorgen i många stater och länder inklusive USA som är världsledande inom demensvård och omsorg.

Som Certifierad Demensvårdsspecialist CDS® går du igenom en omfattande certifieringsprocess och utbildning som har sin grund i en vård- och omsorgsfilosofi där ett reellt personcentrat perspektiv står i fokus. Du får bl.a. djupgående kunskaper om vad Alzheimers och demens är, olika beteenden och hur de kan bemötas inklusive under den s.k. badkampen, kommunikationsstrategier såsom t.ex. aktivt lyssnande, hur du kan leda från aktiviteter till livsberikande engagemang, vikten av samarbete med dina omsorgspartners, kulturell och social kompetens, hur du hanterar medlidandestress och stresspåverkan samt dubbelbottnad förlust och omsorg vid livets slutskede. 

Du får dessutom kunskaper om det patenterade måltidskonceptet Värdig Måltid™ - ett unikt måltidskoncept som riktar sig till individer med särskilda måltidsbehov och som OMSORGSAKADEMIN är ensamma om att utbilda om i Sverige.   

 

Omtalade, patenterade utbildningen Virtuell Demensupplevelse VDE® ingår 


Inom ramen för din CDS® utbildning ingår också möjligheten att genomföra det som har kallats "världens kortaste men mest effektiva demensutbildning", Virtuell Demensupplevelse VDE®,  där du själv prova på hur livet med demens kan vara. OMSORGSAKADEMIN är exklusiva utbildningsanordnare för upplevelsebaserade VDE® i Europa och utbildningen genomförs endast genom certifierade CICDS® VDE® Instruktörer.

 

 

Upplägg för utbildningenI utbildningen varvas online teoripass med insiktsfulla reflektionstillfällen, feedback och diskussioner med din instruktör. En viktig del av upplägget är ditt praktiska arbete i ditt dagliga arbetsliv, genom vilket du får tillfälle att praktisera och pröva dina nyvunna kunskaper. 

Utbildningen är upplagd på 3-6 månader.  Var 7-14 dag studeras ett nytt teoriavsnitt, med inkluderat prov så att du kan säkerställa för dig själv att du har lärt dig det som avsnittet avser. Genom dina teoretiska kunskaper om Alzheimers och demens, kombinerat med ditt praktiska arbete och dina samtal  med din instruktör - som sker 1 ggr/månad - kommer du att vara både väl utrustad att hantera de utmaningar som du möter i ditt uppdrag och en katalysator för en omsorg som ger den du vårdar möjlighet att frodas i sin tillvaro.  

Efter avslutade teoriavsnitt examineras du muntligt och skriftligt. Examinationen bygger till stor del på situationsbaserade frågor där du kommer med lösningar som visar prov på din insikt och kunskaper om en värdig ålderdom som Alzheimers och demens  diagnosticerad. Efter genomförd examination - med godkänt resultat -  får du din certifiering. Ditt certifikat skickas till dig inom 60 dagar från examinationstillfället.

Utbildningens innehåll

Inledning till demens

Kommunikation och känslor

Depression och upprepande beteenden

Vanföreställningar, hallucinationer, hamstring och vandrande beteenden m.m.

Aggressiva beteenden, katastrofreaktioner, intimitet och sexualitet

Personlig hygien: smärta, bada/duscha, påklädning, toalettbesök, fall och sömnbesvär

Aktiviteter

Miljö

Medarbetare, familjestöd, vanvårds- och våldsförebyggande arbete

Mångfalds- och kulturell kompetens 

Själslig vård och frågeställningar i livets sista skede

Vårdbedömning

Värdig Måltid™

Virtuell Demensupplevelse VDE® (platsbaserad utbildning)

Resurser för dig

Avslutning

- En demensdiagnos innebär inte att livet är slut

- Demensomsorgen i Sverige - att vända trenden

- Demens: Vad är det egentligen?

- Alzheimers sjukdom: Stadier och orsaker

- De 7 stadierna av demens

- Delirium och demens

- Bestående demens

- Riskfaktorer för demens

- Mediciner

- Att utreda kognitiv nedsättning: Olika tester och examinationer av mental status

- En personcentrerad, positiv och värdig demensomsorg värdig namnet A och O

- Goda förebilder i omsorg och stöd för seniorer med demens
- Tekniska hjälpmedel för god vård och omsorg
- Skapa medvetenhet om behovet av forskning och omsorg

- Självskattningstest av din förmåga till aktivt lyssnande
- De fem kommunikationsprinciperna
- Kommunikationsstrategier
- Därför ska du undvika "äldrespråk"
- Behovstrappa
- Känslor: Validering - Följ deras resa™ och Nayakas™ inklusive NLP och EI inom demensomsorgen
- Montessori inom äldre- och demensomsorgen  

- Inledning: Vad familjer och personal borde veta om depression hos seniorer
- Depression och demens
- Tecken på depression
- Verktyg till stöd
- Fördelar med behandling av depression och icke-medicinska behandlingar
- Upprepande beteenden och verktyg till hjälp

- Orsaker till föreställningar och beteende
- Verktyg för att hantera föreställningar och beteenden
- Hamstring: Orsaker och verktyg till hjälp
- Rotande och hamstring: Strategier, taktil stimulation och alternativa aktiviteter
- Vandrande beteende: Triggers, interventioner och åtgärdssteg
- Vägvisare till stöd
- Sundowning

- Aggressivt beteende: Orsaker och verktyg till stöd
- Demensbeteende - Bedömning
- Att hantera intimitet och sexualitet

- Att hantera smärta
- Måltids- och dietprogram
- Påklädning
- Bada/duscha: Verktyg att hantera olika situationer
- Toalettbesök och inkontinens
- Fallrisker och demens
- Fallrisker: Bedömning
- Sömnstörningar och interventioner

- Aktiviteter: Leva med mening och syfte
- Huvudpunkter för framgångsrika aktiviteter
- Stimulation av sinnena: Strategier
- All about me™ och Allt om mig™ - verktyg i en reell personcentrerad omsorg

- Omgivningen

- Stresspåverkan och medlidandestress
- Stressinventering: Bedömning

- Karaktäristiskt för framgångsrika demensvårdare
- En vårdgivares rättigheter
- Tecken på äldrevåld och vanvård
- En demensomsorg utan tvång även i Sverige

- Kulturell och social kompetens
- Nyckelfaktorer för en genomgripande kulturell bedömning

- Kulturellt mångfald och demensvårdvårdare: Att ta i beaktande

- Själslig vård: Viktigt att tänka på vid besök
- Vad du kan förvänta dig när din vårdtagare är döende
- Dubbelbottnad förlust och sorg: För vårdgivare

- Bedömning av vårdnivå, vård- och omsorgsplan m.m.
- BPSD-registret

- Det värdiga måltidskonceptet för individer med särskilda måltidsbehov

- Att leva med demens : en självupplevd erfarenhet

- Resurs till stöd för dig 

- Avslutande ord
- SKRIFTLIG EXAMINATION
- MUNTLIG EXAMINATION
- Ansökningsdokument för CDS® certifiering
- GRATTIS till din CDS®
 certifiering!

Låt oss arbeta tillsammans

Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans!

Tack för ditt meddelande!

Image6%20(3)_edited.jpg
bottom of page